Το πρόγραμμα Creative Prisma

Ενα πρόγραμμα Erasmus+

Το έργο Creative Prisma χρηματοδοτείται από τη Βασική Δράση 2 Συνεργασίες για την Καινοτομία του προγράμματος Erasmus+, που υποστηρίζει τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ οργανισμών από διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες. Ο κύριος στόχος είναι η ανταλλαγή και μεταφορά βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Το CREATIVE PRISMA στοχεύει στη δημιουργία μιας επιτυχημένης συνεργασίας για την εκπαίδευση ενηλίκων, θέτοντας ως προτεραιότητα τη "Βελτίωση και επέκταση της παροχής ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ενηλίκων με χαμηλή εξειδίκευση, ώστε να ενισχύσει τις ικανότητες γραμματισμού, αριθμητικής, τις ψηφιακές και βασικές ικανότητες, και / ή την πρόοδο προς υψηλότερα προσόντα, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω άτυπης και μη τυπικής μάθησης."

Εταίροι