Επιχειρηματικότητα
Μόδα και Δημιουργική Επιχείρηση

ENT1-A1. Οι διαφορετικοί τύποι εταιρειών στην Ελλάδα και η φορολογία τους

Topic
Materials

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ): 30’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε αυτήν την δραστηριότητα θα μάθετε τα διαφορετικά είδη εταιρειών στην Ελλάδα, το νομικό τους καθεστώς και τη φορολογία τους.
Όταν ένας επιχειρηματίας επιθυμεί να ξεκινήσει νέα επιχείρηση, θα πρέπει να διαλέξει τι είδους επιχείρηση επιθυμεί να ξεκινήσει.
Στην Ελλάδα, υπάρχουν διαφορετικά είδη εταιρειών. Κρίνεται σημαντικό να τα γνωρίζετε ούτως ώστε να επιλέξετε την πλέον κατάλληλη για εσάς σύμφωνα πάντα με το είδος της δραστηριότητας.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΑΙΝΩ

Η βασική διάκριση εταιρειών είναι:

-Στις μετοχικές εταιρείες όπως οι ανώνυμες εταιρειες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

-Στις ατομικές εταιρείες όπως αστικές, ιδιωτικές, ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης.

Πρόσφατα, το εταιρικό προφίλ της Εταιρείας Ιδιωτικών μετοχικών Κεφαλαίων, εισήχθησαν στην Ελληνική Νομοθεσία.

Διαφορετικοί τύποι:

Ανώνυμη Εταιρεία (AE):

Είναι μια καθαρά κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, αποκλειστικά υπεύθυνη για τα χρέη της. Είναι πάντα μια εμπορική εταιρεία.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): ρυθμίζεται στην Ελλάδα με το νόμο 3190/1955. Είναι μια κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και ορισμένα προσωπικά στοιχεία. Θεωρείται πάντα ως εταιρεία κατάρτισης και η απεριόριστη ευθύνη της είναι υπεύθυνη για τα χρέη της.

Γενικές Συνεργασίες (OE): Είναι μια ιδιωτική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, στην οποία οι συνεργάτες (τουλάχιστον 2) έχουν απεριόριστη ευθύνη επιπλέον της εταιρικής ιδιοκτησίας και ο καθένας έχει τη δική του προσωπική ιδιοκτησία για τα χρέη της.

Ετερρόρυθμη Εταιρεία(EE):
Είναι η προσωπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα στην οποία συνυπάρχουν δύο τύποι συνεργατών και αυτό είναι υποχρεωτικό: οι γενικοί εταίροι και οι περιορισμένοι εταίροι. Για τους γενικούς εταίρους ισχύει ό, τι προβλέπεται για τη γενική εταιρική σχέση.

Εταιρεία Ιδιωτικού Κεφαλαίου (IKE):

Η εταιρική μορφή της Εταιρείας Ιδιωτικού Μετοχικού Κεφαλαίου προέκυψε από την ανάγκη υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας, αποτελώντας μια ανάπτυξη της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (EΠE). Η ΙΚΕ είναι μια κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και είναι υπεύθυνη για τα χρέη της με τα περιουσιακά στοιχεία της (εξαιρούνται οι εισφορές εγγύησης). Είναι πάντα εμπορική. Ωστόσο, δραστηριότητες όπως οι τράπεζες, η ασφάλιση και ο αθλητισμός εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της.

Οι διαφορετικές φορολογίες:

1- Εξαρτάται από τη νομική υπόσταση που επιλέγεται, τους δείκτες φορολογίας και τους υπολογισμούς κέρδους.

Για την Ανώνυμη Εταιρεία: Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη φορολογική μεταχείριση της νομικής οντότητας, των μετόχων της και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η φορολογία της Εταιρείας Περιορισμένης Συνεργασίας, των Γενικών Συνεργασιών, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και της Εταιρείας Ιδιωτικού Κεφαλαίου (ΙΚΕ) είναι η ίδια. Όλοι οι παραπάνω τύποι εταιρειών φορολογούνται τώρα με συντελεστή 24% ανεξάρτητα από τα κέρδη τους και πρέπει να πληρώσουν επιπλέον 100% προκαταβολή για τον επόμενο χρόνο. Αυτό μειώνεται στο 50% για τα πρώτα 3 χρόνια.

2- ΦΠΑ:

Ως γενική παρατήρηση, όλοι οι τύποι εταιρειών καταβάλλουν ΦΠΑ στο κράτος. Μόνο ορισμένες μικρές επιχειρήσεις εξαιρούνται από την καταβολή ΦΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-exemptions/index_en.htm

3- Επίπεδα φορολογίας και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Τα επίπεδα φορολογίας της χώρας ποικίλλουν και το ίδιο ισχύει για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κλίμακες και τους φορολογικούς συντελεστές 2019 για τις φορολογικές δηλώσεις 2020 διαβάστε τα εξής:

https://www.mondaq.com/Tax/825216/Corporate-Tax-Comparative-Guide

https://www.potamitisvekris.com/wp-content/uploads/2019/04/Greece-Chapter-Tax.pdf

Εστίαση στην επιχειρηματικότητα:

1- Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Ένας νέος επιχειρηματίας στην Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες με τη γραφειοκρατία, τη χρηματοδότηση, τη χορηγία, τη συνεργασία και ούτω καθεξής. Επειδή κάθε εκκίνηση επιχείρησης είναι μοναδική και το σύστημα στην Ελλάδα μπορεί πραγματικά να είναι εξαιρετικά περίπλοκο, ακολουθούν ορισμένοι σύνδεσμοι για να σας καθοδηγήσουν και να σας βοηθήσουν κατά την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης:

2- Φορολογία:

Εκτός από τον ΦΠΑ, οι εταιρείες πρέπει να πληρώσουν αρκετές εισφορές, όπως αυτή στο TEBE του Τεχνικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου στην Ελλάδα, η οποία καταβάλλεται κάθε δύο μήνες.https://home.kpmg/gr/en/home/insights/2016/11/taxes-related-to-doing-business-in-greece.html

69395/2019
Διακήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016