Επιχειρηματικότητα
Μόδα και Δημιουργική Επιχείρηση

ENT1-A2. Λογιστικά έγγραφα

Topic
Materials

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ): 40′

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η λογιστική προσδιορίζει και μετρά τη δραστηριότητα και τα περιουσιακά στοιχεία ενός οργανισμού χρησιμοποιώντας λογιστικά έγγραφα που καταγράφουν έξοδα και αποδείξεις καθώς και υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις.

Λογιστικά έγγραφα:

  • Ισολογισμός: ένα συνοπτικό έγγραφο που προσδιορίζει την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων μιας οντότητας σε μια δεδομένη στιγμή
  • Αναφορά εισοδήματος: αναφέρει λεπτομερώς τις πράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Οι μονάδες κατηγοριοποιούνται με βάση το μέγεθός τους ως εξής.

  • Μικρομονάδες. Μικρομονάδες είναι οι μονάδες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) Σύνολο περιουσιακών στοιχείων: 350.000 ευρώ. β) Καθαρός κύκλος εργασιών: 700.000 ευρώ. γ) Μέσος αριθμός υπαλλήλων κατά την περίοδο αναφοράς: 10 άτομα.
  • Αυτοαπασχολουμενες

Το λογιστικό σύστημα της μονάδος καταγράφει τη λογιστική βάση των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων, ανάλογα με την περίπτωση, για τον σκοπό της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της μονάδος. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας καταγράφει επίσης τη φορολογική βάση των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων και όταν η φορολογική βάση διαφέρει από τη λογιστική βάση, με σκοπό τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης της μονάδος. Το λογιστικό σύστημα και τα αρχεία μπορούν να διατηρούνται χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά. Όταν χρησιμοποιούνται συντομογραφίες ή σύμβολα, κάθε έννοιά τους πρέπει να ορίζεται σαφώς.

Τα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων πώλησης, μπορούν να εκφράζονται σε ξένη γλώσσα. Όλα τα άλλα λογιστικά αρχεία τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

Οι μονάδες που είναι πολύ μικρές και επιλέγουν να προετοιμάσουν τις οικονομικές καταστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα κατάλληλο λογιστικό σύστημα μίας εισόδου για να καταγράψουν κάθε συναλλαγή ή συμβάν που σχετίζεται με τη μονάδα που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της οικονομικής περιόδου και τυχόν προκύπτοντα έσοδα, κέρδη, έξοδα, ζημίες, αγορές και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεις και επιστροφές, φόροι, εισφορές και εισφορές σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και συμπεριλαμβανομένων:

α) Όλα τα έσοδα ταξινομούνται σύμφωνα με τα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, τα έσοδα από την πώληση προϊόντων, τα έσοδα από την πώληση υπηρεσιών και άλλα έσοδα. β) Όλα τα κέρδη. γ) Όλες οι αγορές περιουσιακών στοιχείων που ταξινομούνται σύμφωνα με αγορές εμπορευμάτων, αγορές πρώτων υλών, αγορές παγίων στοιχείων και αγορές άλλων περιουσιακών στοιχείων. δ) Όλα τα έξοδα ταξινομούνται σε έξοδα προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, άλλων υπηρεσιών που λαμβάνονται και άλλων εξόδων ε) Όλες οι απώλειες. στ) Όλοι οι φόροι και εισφορές που προκύπτουν, ταξινομούνται ανά τύπο.

Άλλα λογιστικά αρχεία.

Αρχείο χειροπιαστών και ακαθόριστων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Για κάθε χειροπιαστό στοιχείο αλλά και και για τα ακαθόριστα πάγια στοιχεία πρέπει να τηρείται αρχείο του κόστους κτήσης κατά την αρχική αναγνώριση και όλων των επακόλουθων προσθηκών, προσαρμογών, απομειώσεων, διαγραφών, αποσβέσεων και αποσβέσεων, με ένδειξη των συνολικών ποσών και των ποσών που αφορούν σε κάθε περίοδο. Πλήρως αποσβένονται περιουσιακά στοιχεία που εξακολουθούν να πληρούν τον ορισμό ενός περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα από το αν εξακολουθούν να λειτουργούν ή όχι, θα καταγράφονται. Αρχείο της ίδιας απογραφής. Τηρείται αρχείο απογραφής: α) Για κάθε τύπο αποθέματος που διατηρείται, η φυσική μονάδα μέτρησης και η ποσότητα, για κάθε ξεχωριστή γεωγραφική θέση. β) Για κάθε τύπο αποθέματος που διατηρείται, η λογιστική αξία ανά μονάδα και η συνολική αξία. γ) Η φυσική μέτρηση του αποθέματος μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας έμμεσες τεχνικές που είναι αξιόπιστες και κατάλληλα τεκμηριωμένες. δ) Τα αναλώσιμα αγαθά που δεν είναι υλικά, δεν χρειάζεται να περιλαμβάνονται στα αρχεία απογραφής. Αρχείο άλλων περιουσιακών στοιχείων. Τηρείται αρχείο άλλων περιουσιακών στοιχείων με περιγραφή της φύσης, των ποσοτήτων τους (κατά περίπτωση) και της λογιστικής αξίας.

Αρχείο άλλων περιουσιακών στοιχείων. Τηρείται αρχείο άλλων περιουσιακών στοιχείων με περιγραφή της φύσης, των ποσοτήτων τους (κατά περίπτωση) και της λογιστικής αξίας.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΑΙΝΩ

Ο αυτοαπασχολούμενος υποχρεούται να έχει λογαριασμό αποκλειστικά για την επαγγελματική του δραστηριότητα και επομένως να διαχωριστεί από τον τρέχοντα λογαριασμό του.

Πώς να γράψετε λογιστικά έγγραφα;

Το μητρώο εισοδήματος: μπορεί να λάβει τη μορφή πίνακα Excel με 6 στήλες: Ημερομηνία πώλησης / υπηρεσίας. αριθμός αντίστοιχων τιμολογίων, όνομα πελάτη, φύση της δράσης που εκτελείται, ποσό πώλησης ή υπηρεσίας, μέθοδος συλλογής.

Το μητρώο εμπορευμάτων: αυτό το έγγραφο είναι υποχρεωτικό όταν η δραστηριότητα περιλαμβάνει την πώληση αγαθών.

Η τήρηση αυτών των λογιστικών βιβλίων είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά.

Δείτε τα δείγματα εγγράφων εδώ:

Προβέιτε σε δραστηριότητα: Προετοιμάστε ένα από τα ακόλουθα έγγραφα με βάση τις γνώσεις και τις πληροφορίες της επιχείρησής σας

Για να βοηθηθείτε, δείτε το βίντεο και ολοκληρώστε τις γνώσεις σας: https://youtu.be/C8yw2m1a16E

Για επιπλέον πληροφορίες: https://shieldgeo.com/greece-employer-of-record-overview/