Επιχειρηματικότητα
Μόδα και Δημιουργική Επιχείρηση

ENT3-A2. Είδη κοινωνικών επιχειρήσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ): 30’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτή η δραστηριότητα θα σας βοηθήσει να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις και να ανακαλύψετε παραδείγματα.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΑΙΝΩ

ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Βασικά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συγκεκριμένους τύπους κοινωνικών επιχειρήσεων, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια συγκεκριμένη ταξινόμηση που λαμβάνει υπόψη τη νομική μορφή τους και τον πληθυσμό που εξυπηρετούν.

Τώρα θα ονομάσουμε μερικούς τρόπους για να ταξινομήσουμε τις κοινωνικές επιχειρήσεις και να δώσουμε μια σύντομη περιγραφή της καθεμιάς και των χαρακτηριστικών της.

Καθετοποιήμενη εταιρεία

Πρόκειται για εταιρείες που στοχεύουν να χρησιμεύσουν ως γέφυρα σε άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικής ευπάθειας με δυσκολία πρόσβασης σε μια εργασία, που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια εργασία στην οποία βρίσκονται επίσης σε συνεχή εκπαίδευση και μετά να μπορούν να προχωρήσουν σε μια συνηθισμένη Εταιρεία.

Ειδικά κέντρα πρόσληψης

Αυτά τα κέντρα μπορούν να δημιουργηθούν τόσο από δημόσιους φορείς όσο και από ιδιωτικά ιδρύματα ή εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι ο στόχος είναι να είναι σε θέση να παρακολουθούν άτομα με κάποια λειτουργική, πνευματική ή διανοητική ποικιλομορφία. Με άλλα λόγια, στόχος και σκοπός τους είναι να διασφαλίσουν αμειβόμενη απασχόληση για άτομα με αναπηρία. Πρέπει να αποτελούν ένα μέσο ένταξης του μεγαλύτερου αριθμού αυτών των εργαζομένων στο κανονικό καθεστώς εργασίας.

Κοινωνική Πρωτοβουλία Συνεργασίας

Συνεταιρισμοί των οποίων ο κοινωνικός στόχος είναι είτε η παροχή υπηρεσιών φροντίδας με την άσκηση υγειονομικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών ή άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων, είτε η άσκηση οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας που στοχεύει στην ένταξη στην εργασία ατόμων που πάσχουν από κάθε είδους κοινωνικό αποκλεισμό και, γενικά, ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες που δεν καλύπτονται από την αγορά, ταξινομούνται ως “κοινωνικές πρωτοβουλίες”. Επιπλέον, ένα άλλο από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν αυτοί οι συνεταιρισμοί είναι ότι πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικοί.

Έχουμε ήδη πει στην αρχή αυτού του σημείου, μπορεί να υπάρχουν πολλοί τύποι κοινωνικών επιχειρήσεων, θεωρήσαμε ότι αυτές είναι οι πιο σχετικές.

Watch this video to learn some examples of social enterprises: https://www.youtube.com/watch?v=9_g5RqwW51I (3’35 minutes).

Check also this link to learn about 3 examples of social enterprise:  https://www.thegoodtrade.com/features/what-is-a-social-enterprise

SOCIAL ECONOMY

According to the European Commission, “a significant proportion of Europe’s economy is intended to make profits for people other than investors or owners. Known as the ‘social economy’, it includes cooperatives, mutual societies, non-profit associations, foundations and social enterprises. They operate a very broad number of commercial activities, provide a wide range of products and services across the European single market and generate millions of jobs. Social enterprises are also the engine for social innovation.”

You can have more information here: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en

You can watch this video of a social cooperative located in Catalonia, employing people with mental illnesses: https://www.youtube.com/watch?v=cpJ-lmlImKs (6’39 minutes)

DO

Now, think about social enterprises that you know based on the theory that you have just learned. Do you know any social enterprise that employs especially women?